7T MRI – technology

30.05.2010

7T MRI – technology

Daniel K. Sodickson
New York University (New York, NY, USA)
7th MAGNETOM World Summit in Shenzhen, China