MAGNETOM C! - Pelvis

Salmaniya Medical Complex, Manama, Bahrain |  07.07.2009