MAGNETOM Verio - Head

University Hospital Grosshadern, Munich, Germany |  07.07.2009